Pátek 2. června 2023, svátek má Jarmil
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Pátek 2. června 2023 Jarmil

O návratu marnotratného syna, nebo-li o návratu z islámu

11. 03. 2012 20:44:48
V Novém zákoně nacházíme Ježíšovo podobenství, které může být pro mnohé lidi pobuřující a i je může rozlobit, ale neznám lepšího podobenství vyjadřující Ježíšovu lásku k lidem. Naopak má osobní zkušenost mně vede k přesvědčení, že toto Ježíšovo podobenství by mělo být základním kamenem pastorace a evangelizace a bez jeho naplnění není víra dokonalá.

O návratu marnotratného syna, nebo-li o návratu z islámu
V Novém zákoně nacházíme Ježíšovo podobenství, které může být pro mnohé lidi pobuřující a i je může dozlobit, ale neznám lepšího podobenství vyjadřující Ježíšovu lásku k lidem. Naopak má osobní zkušenost mně vede k přesvědčení, že toto Ježíšovo podobenství by mělo být základním kamenem pastorace a evangelizace a bez jeho naplnění není víra dokonalá.
K tomuto Ježíšovu podobenství a jeho významu mně přivedl rozhovor s jedním učitelem, kterého znám a který četl některé mé texty zde. Jak mi řekl je odpůrcem křesťanské církve a má pozitivní vztah k islámu, byť muslimem není a líbí se mu více judaismus. V rozhovoru v němž komentoval můj manifest víry, a také mé pravopisné chyby díky mé dyslexii a dysgrafii, mi řekl také myšlenku: „Stejně tím veřejným vzdáním islámu ničeho nedosáhneš, muslimové tě budou nenávidět a křesťané tebou budou pohrdat a budeš pro ně vždy jen ten co byl s muslimy.
Byť jsem mu v rozhovoru vysvětlil podrobnosti celé mé anabáze s islámem a také to, že jsem již dávno byl v rozporu s teologii nenávisti koránu, jeho slova o možném postoji některých křesťanů mně přivedla k hlubšímu nedělnímu zamyšlení: Je takovýto postoj správný?
Jistě z křesťanského hlediska není. Hovořil jsem o tom s několika duchovními již dávno před touto událostí a oni sami řekli, že sice tak mohou někteří křesťané reagovat, ale jejich reakce je v rozporu s Evangeliem. Jak se vlastně k takovým postojům staví Ježíš?
V Lukášově evangeliu nalezneme Ježíšovo podobenství o marnotratném synovi. Zde je jeho citace z ekumenického překladu Bible:
„Pravím vám, právě tak je radost před anděly Božími nad jedním hříšníkem, který činí pokání.“ Řekl také: „Jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci: ‚Otče, dej mi díl majetku, který na mne připadá.‘ On jim rozdělil své jmění. Po nemnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. A když už všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho občana té země; ten ho poslal na pole pást vepře. A byl by si chtěl naplnit žaludek slupkami, které žrali vepři, ale ani ty nedostával. Tu šel do sebe a řekl: ‚Jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba nazbyt, a já tu hynu hladem! Vstanu, půjdu k svému otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem; přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků.‘ I vstal a šel k svému otci. Když ještě byl daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. Syn mu řekl: ‚Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. ‘Ale otec rozkázal svým služebníkům: ‚Přineste ihned nejlepší oděv a oblečte ho; dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí, protože tento můj syn byl mrtev, a zase žije, ztratil se, a je nalezen.‘ A začali se veselit.“
Ano, tak otec z tohoto podobenství reagoval na návrat hříšného syna, který si uvědomil svou chybu. Klidně otce z tohoto podobenství můžeme připodobnit k Bohu a jeho reakci na návrat hříšníka k němu. Jak ale reagoval druhý s bratrů? Lukáš píše:
„Starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to má znamenat.On mu odpověděl: ‚Vrátil se tvůj bratr, a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že ho zase má doma živého a zdravého.‘ I rozhněval se a nechtěl jít dovnitř. Otec vyšel a domlouval mu. Ale on mu odpověděl: ‚Tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz; a mně jsi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Ale když přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami prohýřil tvé jmění, dal jsi pro něho zabít vykrmené tele.‘ On mu řekl: ‚Synu, ty jsi stále se mnou a všecko, co mám, je tvé. Ale máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev, a zase žije, ztratil se, a je nalezen.“
Když čtu tuto pasáž nemohu si nevzpomenout na „namyšlenost“ a přezíravost některých křesťanů k hříšníkům. Někteří z nás křesťanů recitují apoštolské vyznáni víry, ale chovají se jako by si neuvědomovali co v něm říkají. Uvažuji obdobně jako otcův syn, který byl vždy v domu svého otce, vykonával jeho příkazy a nikdy fyzicky nešel proti němu. Můžeme to připodobnit k farizejům a těm věřícím, kteří ve svých očích ctí celý svůj život zákon. I oni se mohou divit a hlásat, že ti hříšnici a bloudící jenž se navrátili k Bohu jsou stále méněcenní než oni.
Jenže nic není větším omylem a překážkou v naplnění Ježíšova příkazu lásky. Otec z podobenství to říká jasně: „Synu, ty jsi stále se mnou a všecko, co mám, je tvé. Ale máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev, a zase žije, ztratil se, a je nalezen.“ Hříšnici a bloudící jenž se navracejí k Bohu jsou pro Boha stejně cení jako ti kdož víru v něj praktikují celý život. A Bůh se nad jejich návratem plesá radostí nebo ́t poznali cestu smrti a navrátili se na cestu života.
Obdobně i v dalších částech bible čteme o tom jak někteří z křesťanů zaujímali nepřátelsky postoj vůči svatému Pavlovi po jeho obracení, neboť jim bylo proti myslí, že by se mohl n+kdo jako byl on před poznáním Ježíše, stát křesťanem. A byl to právě svatý Barnabáš kdo věren Ježíšovu učení svatého Pavla vzal mezi křesťany a uvedl jej do církve.
Můj známy učitel jistě má pravdu, že výše uvedené poznáni může být některým křesťanům nepochopitelné a mohou reagovat nepřátelsky nebo negativně na mně a další ztracené syny navracející se k otci, ale nemohu se na takový jejich postoj zlobit, ale naopak po vzoru Ježíše a svatého Pavla jim laskavým přístupem ukázat cestu páně.
Obdobně doporučuji i svým křesťanským bratrům a sestrám, aby se více zamyslel nad tímto mým přemyšlením a pouvažovali jestli právě takový přezíravý postoj některých křesťanů nečiní velké překážky v pastoraci a evangelizaci? Vždyť křesťanstvo, církev je mystickým tělem kristovým. Když se některá z jeho části vydá na špatnou cestu a poté si svůj omyl uvědomí a navrátí se, je opět plnou součásti Kristova společenství ne jen méněcenným křesťanem.
Právě v tomto bodě bychom se měli z příběhu o marnotratném synovi poučit a pokud ve svém životě, myšlení či pastoraci nalezneme chyby Ježíšem zmiňované a kritizované měli bychom je napravit a taktéž svůj vztah k naším bratrům a sestrám. Měli bychom je vítat zpět v náruči církve a Krista, tak jako vítá otec návrat marnotratného syna. Vždyť to je projev lásky k bližnímu svému.
Apoštol Jan píše ve svém prvním listě:
„Nepíšu vám, moji milí, nové přikázání, ale přikázání staré, které jste měli od počátku; staré přikázání je to slovo, které jste slyšeli. A přece vám píšu přikázání nové – vždyť se stalo skutečností v něm i ve vás, že tma ustupuje a pravé světlo již svítí. Kdo říká, že je v světle, a přitom nenávidí svého bratra, je dosud ve tmě. Kdo miluje svého bratra, zůstává ve světle a není nikomu kamenem úrazu.Kdo nenávidí svého bratra, je ve tmě a ve tmě chodí; neví, kam jde, neboť tma mu oslepila oči. Píšu vám, děti, že jsou vám odpuštěny hříchy pro jeho jméno.“


K tomuto Ježíšovu podobenství a jeho významu mně přivedl rozhovor s jedním učitelem, kterého znám a který četl některé mé texty zde. Jak mi řekl je odpůrcem křesťanské církve a má pozitivní vztah k islámu, byť muslimem není a líbí se mu více judaismus. V rozhovoru v němž komentoval můj manifest víry, a také mé pravopisné chyby díky mé dyslexii a dysgrafii, mi řekl také myšlenku: „Stejně tím veřejným vzdáním islámu ničeho nedosáhneš, muslimové tě budou nenávidět a křesťané tebou budou pohrdat a budeš pro ně vždy jen ten co byl s muslimy.

Byť jsem mu v rozhovoru vysvětlil podrobnosti celé mé anabáze s islámem a také to, že jsem již dávno byl v rozporu s teologii nenávisti koránu, jeho slova o možném postoji některých křesťanů mně přivedla k hlubšímu nedělnímu zamyšlení: Je takovýto postoj správný?

Jistě z křesťanského hlediska není. Hovořil jsem o tom s několika duchovními již dávno před touto událostí a oni sami řekli, že sice tak mohou někteří křesťané reagovat, ale jejich reakce je v rozporu s Evangeliem. Jak se vlastně k takovým postojům staví Ježíš?

V Lukášově evangeliu nalezneme Ježíšovo podobenství o marnotratném synovi. Zde je jeho citace z ekumenického překladu Bible:

„Pravím vám, právě tak je radost před anděly Božími nad jedním hříšníkem, který činí pokání.“ Řekl také: „Jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci: ‚Otče, dej mi díl majetku, který na mne připadá.‘ On jim rozdělil své jmění. Po nemnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. A když už všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho občana té země; ten ho poslal na pole pást vepře. A byl by si chtěl naplnit žaludek slupkami, které žrali vepři, ale ani ty nedostával. Tu šel do sebe a řekl: ‚Jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba nazbyt, a já tu hynu hladem! Vstanu, půjdu k svému otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem; přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků.‘ I vstal a šel k svému otci. Když ještě byl daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. Syn mu řekl: ‚Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. ‘Ale otec rozkázal svým služebníkům: ‚Přineste ihned nejlepší oděv a oblečte ho; dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí, protože tento můj syn byl mrtev, a zase žije, ztratil se, a je nalezen.‘ A začali se veselit.“

Ano, tak otec z tohoto podobenství reagoval na návrat hříšného syna, který si uvědomil svou chybu. Klidně otce z tohoto podobenství můžeme připodobnit k Bohu a jeho reakci na návrat hříšníka k němu. Jak ale reagoval druhý z bratrů? Lukáš píše:

„Starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to má znamenat.On mu odpověděl: ‚Vrátil se tvůj bratr, a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že ho zase má doma živého a zdravého.‘ I rozhněval se a nechtěl jít dovnitř. Otec vyšel a domlouval mu. Ale on mu odpověděl: ‚Tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz; a mně jsi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Ale když přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami prohýřil tvé jmění, dal jsi pro něho zabít vykrmené tele.‘ On mu řekl: ‚Synu, ty jsi stále se mnou a všecko, co mám, je tvé. Ale máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev, a zase žije, ztratil se, a je nalezen.“

Když čtu tuto pasáž nemohu si nevzpomenout na „namyšlenost“ a přezíravost některých křesťanů k hříšníkům. Někteří z nás křesťanů recitují apoštolské vyznáni víry, ale chovají se jako by si neuvědomovali co v něm říkají. Uvažuji obdobně jako otcův syn, který byl vždy v domu svého otce, vykonával jeho příkazy a nikdy fyzicky nešel proti němu. Můžeme to připodobnit k farizejům a těm věřícím, kteří ve svých očích ctí celý svůj život zákon. I oni se mohou divit a hlásat, že ti hříšnici a bloudící jenž se navrátili k Bohu jsou stále méněcenní než oni.

Jenže nic není větším omylem a překážkou v naplnění Ježíšova příkazu lásky. Otec z podobenství to říká jasně: „Synu, ty jsi stále se mnou a všecko, co mám, je tvé. Ale máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev, a zase žije, ztratil se, a je nalezen.“ Hříšnici a bloudící jenž se navracejí k Bohu jsou pro Boha stejně cení jako ti kdož víru v něj praktikují celý život. A Bůh se nad jejich návratem plesá radostí neboť poznali cestu smrti a navrátili se na cestu života.

Obdobně i v dalších částech bible čteme o tom jak někteří z křesťanů zaujímali nepřátelsky postoj vůči svatému Pavlovi po jeho obracení, neboť jim bylo proti myslí, že by se mohl n+kdo jako byl on před poznáním Ježíše, stát křesťanem. A byl to právě svatý Barnabáš kdo věren Ježíšovu učení svatého Pavla vzal mezi křesťany a uvedl jej do církve.

Můj známy učitel jistě má pravdu, že výše uvedené poznáni může být některým křesťanům nepochopitelné a mohou reagovat nepřátelsky nebo negativně na mně a další ztracené syny navracející se k otci, ale nemohu se na takový jejich postoj zlobit, ale naopak po vzoru Ježíše a svatého Pavla jim laskavým přístupem ukázat cestu páně.

Obdobně doporučuji i svým křesťanským bratrům a sestrám, aby se více zamyslel nad tímto mým přemyšlením a pouvažovali jestli právě takový přezíravý postoj některých křesťanů nečiní velké překážky v pastoraci a evangelizaci? Vždyť křesťanstvo, církev je mystickým tělem Kristovým. Když se některá z jeho části vydá na špatnou cestu a poté si svůj omyl uvědomí a navrátí se, je opět plnou součásti Kristova společenství ne jen méněcenným křesťanem.

Právě v tomto bodě bychom se měli z příběhu o marnotratném synovi poučit a pokud ve svém životě, myšlení či pastoraci nalezneme chyby, Ježíšem zmiňované a kritizované, měli bychom je napravit a taktéž svůj vztah k naším bratrům a sestrám. Měli bychom je vítat zpět v náruči církve a Krista, tak jako vítá otec návrat marnotratného syna. Vždyť to je projev lásky k bližnímu svému.

Apoštol Jan píše ve svém prvním listě:

„Nepíšu vám, moji milí, nové přikázání, ale přikázání staré, které jste měli od počátku; staré přikázání je to slovo, které jste slyšeli. A přece vám píšu přikázání nové – vždyť se stalo skutečností v něm i ve vás, že tma ustupuje a pravé světlo již svítí. Kdo říká, že je v světle, a přitom nenávidí svého bratra, je dosud ve tmě. Kdo miluje svého bratra, zůstává ve světle a není nikomu kamenem úrazu.Kdo nenávidí svého bratra, je ve tmě a ve tmě chodí; neví, kam jde, neboť tma mu oslepila oči. Píšu vám, děti, že jsou vám odpuštěny hříchy pro jeho jméno.“

Hlasujte ve finále ankety Blogera roku

Autor: Lukáš Lhoťan | neděle 11.3.2012 20:44 | karma článku: 20.55 | přečteno: 2096x

Další články blogera

Tato rubrika neobsahuje žádné články...

Další články z rubriky Společnost

Emrich Sonnek

Spěchej pomalu

Podnikatel vytahuje stravenky. Má jich pěkný balík. Pokladní každou z nich pečlivě zkontroluje a označí. Nepočítám, kolik jich je. Vleklé čekání si krátím pozorováním onoho zákazníka.

1.6.2023 v 18:36 | Karma článku: 17.58 | Přečteno: 329 | Diskuse

Jan Ziegler

Drtivá porážka Zemana a Babiše v Hospodářské komoře

Prezidentem Hospodářské komory zvolili delegáti jejího sněmu Zdeňka Zajíčka, který byl dosud viceprezidentem této instituce. To je dobrá zpráva, rozhodně lepší než kdyby zvítězil jeho protikandidát Martin Pecina.

1.6.2023 v 15:43 | Karma článku: 19.21 | Přečteno: 326 | Diskuse

Jan Pražák

Dusno v tramvaji

Tramvaj číslo devět byla toho nezvykle parného květnového odpoledne zpola zaplněná, pár lidí stálo, ale při podrobnějším prozkoumání prostoru uvnitř vozu by se našlo ještě i několik sedaček volných.

1.6.2023 v 14:34 | Karma článku: 24.86 | Přečteno: 513 | Diskuse

Jan Ziegler

Mladé Ukrajinky: Za ruštinu nás nikdo nešikanoval

Brutální ruská agrese je vyhnala z rodné země. Nový domov dívky našly na jihu Čech. Jsou u nás spokojené, na Ukrajinu se vracet nechtějí, po kamarádech se jim však stýská. Ukrajinci podle nich sami zavrhují vše ruské.

1.6.2023 v 12:04 | Karma článku: 20.54 | Přečteno: 561 | Diskuse

Vladimír T. Gottwald

Úsměvy a úšklebky XXXIII. (o dětičkách, kočičkách a dědcích)

Dneska slavím, v tom jsem pilný, jsemť způsobně svátkomilný. Když už mají svátek děti, snad můžou slavit i kmeti – obzvláště my infantilní?

1.6.2023 v 9:00 | Karma článku: 24.83 | Přečteno: 763 | Diskuse
Počet článků 854 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 2716


Bývalý muslim a autor knihy Islám a islamismus v České republice, bývalý redaktor židovského webu Shekel.cz, analytik Da Vinci Prague Institute o.s. Od roku 1998 do roku 2010 spolupracovník předsedy českých muslimů Muneeba Hasana Alrawiho, do roku 2012 člen Muslimské obce v Brně, absolvent poutě do Mekky, vzdělávacích kurzů o islámu saúdskoarabské World Assembly of Muslim Youth, absolvent studijního pobytu v USA The International Visitor Leadership Program (2010).

Moje knihy na iDNES.cz - Knihy.iDNES.cz

Vláda téměř vyčerpala rozpočet. Stanjura se chystá zasáhnout co nejdřív

V květnu skončil státní rozpočet ve schodku 271,4 miliard korun, v dubnu to bylo dvě stě. Schválený rozpočet přitom za...

Kráska opustila armádu, aby se stala nejpřitažlivější řidičkou kamionu

Osmadvacetiletá Nicolle z Velké Británie si říká Trucker Baddie a je řidičkou kamionu. Dříve pracovala pro armádu, ale...

Sharon Stone se v 65 letech ukázala v plavkách. Sklízí obdiv i kritiku

Sharon Stone oslavila v březnu pětašedesáté narozeniny. Hollywoodská hvězda je pyšná na svou postavu a na Instagramu se...

Jsme na prahu epidemie srdečního selhání, vyléčit se nedá, říká kardiolog

Premium Zatímco infarkt zná každý, povědomí o srdečním selhání je malé. Často se mylně zaměňuje právě za infarkt či zástavu...

Podávám na Taťánu Kuchařovou žalobu za pomluvu, oznámil Brzobohatý

Ondřej Gregor Brzobohatý (40) oznámil, že se rozhodl podat žalobu za pomluvu na svou exmanželku Taťánu Kuchařovou (35)....